สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารผลิต 6

.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารผลิต 6

ณ  โรงงานซีเกท โคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด “อาคารการผลิต 6” ซึ่งเป็นอาคารผลิตหลังใหม่ ณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโคราช โดยมีคณะผู้บริหารของ  บริษัทฯ ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ  โอกาสนี้ ทรงปล่อยฮาร์ดดิสก์ ความจุ 12 เทราไบต์ (Terabyte) เครื่องแรกที่จะออกสายการผลิตของอาคารผลิต 6 พร้อมทั้งทรงติดสติกเกอร์บนฮาร์ดดิสก์ดังกล่าว ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรนิทรรศการเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์และกระบวนการผลิตจริง

Leave a Comment