เทคนิคการตรวจจับกระแส ในวงจร ดีซี ทู ดีซี คอนเวอร์เตอร์

เทคนิคการตรวจจับกระแส ในวงจร ดีซี ทู ดีซี คอนเวอร์เตอร์

. เทคนิคการตรวจจับกระแส ในวงจร ดีซี ทู ดีซี คอนเวอร์เตอร์ กองบรรณาธิการ Nattapon@se-ed.com                  มาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับวงจร ดีซี ทู ดีซี คอนเวอร์เตอร์  กับการตรวจจับกระแสด้วยเทคนิคต่างๆ ในบทความนี้กันครับ.          การตรวจจับกระแส ในวงจรคอนเวอร์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งจำเป็นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงจรขับกำลังในปริมาณกระแสสูงๆ ทั้งนี้เพื่อต้องการป้องกันกระแสเกิน (Over-Current Protection) ให้กับวงจรขับกำลังและวงจรภายในต่างๆ เช่น เพาเวอร์ออดิโอแอมป์ปริไฟร์, วงจรดีซีทูดีซีคอนเวอร์เตอร์  และวงจรอินเวอร์เตอร์  เป็นต้น  สำหรับเป็นลักษณะการควบคุมของตัวคอนเวอร์เตอร์รวมทั้งการปรับชดเชยให้กับการทำงาน  ต้องการปรับเปลี่ยนโหมด (Mode Hopping) การทำงานให้วงจรมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อโหลดมีค่าเปลี่ยนแปลง  ต้องการแชร์กระแสในวงจรที่ต้องการต่อคอนเวอร์เตอร์ขนานกันหรือการใช้คอนเวอร์เตอร์แบบหลายเฟส (Parallel/Multi-Phase Converters) ในวงจรคอนเวอร์เตอร์แบบหลายเอาต์พุตแต่ใช้ตัวเหนี่ยวนำเพียงตัวเดียว (Single-Inductor Multiple-Output converters : SIMO) เทคนิคการตรวจจับกระแส ในวงจรดีซี ทู ดีซี  คอนเวอร์เตอร์  ในบทความนี้ต้องการนำเสนอวิธีการต่างๆ  เพื่อให้เราเลือกวิธีการนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  โดยจะแบ่งออกเป็นการตรวจจับกระแสแบบเกิดการสูญเสียพลังงานและการตรวจจับกระแสแบบเกิดการสูญเสียพลังงานน้อยมาก (Lossless) และการตรวจจับกระแสแบบไม่เกิดการสูญเสียพลังงานจะมีหลายวิธี   ซึ่งไอซีควบคุมดีซี ทู ดีซี  คอนเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ๆ  ก็จะออกแบบให้ใชักับการตรวจจับกระแสลักษณะนี้กันมากขึ้น 1. การตรวจจับกระแส แบบใช้ตัวต้านทานต่ออนุกรม (Series Sense Resistor) การตรวจจับกระแสแบบนี้จะเป็นลักษณะทั่วไปที่นิยมใช้  โดยลักษณะการต่อตัวต้านทานนั้นจะต่อแบบอนุกรมระหว่างตัวเหนี่ยวนำดังในรูปที่…

Read More