About

Resize of Untitled_3-3-58


การเกิดขึ้นของวารเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ได้ผ่านระยะเวลามานานมากพอควรหรือถ้าเทียบได้ผ่านวันเวลามามาก ซึ่งวารสารฉบับนี้ได้เกิดขึ้นมาฉบับแรกเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2517  จากความตั้งใจที่จะให้ประเทศไทยนั้น ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาต่างๆ ทางด้านเทคโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านหนังสือตำราวิชาการ วารสาร งานวิจัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ให้ผู้ที่สนใจเนื้อหาเหล่านี้ และความเท่าเทียมกับต่างประเทศที่ได้เรียนรู้เนื้อหาในสาขาเดียวกัน ซึ่งในยุดนั้นมีเพียงเทคโนโลยีการสื่อสารในรูปแบบของไปรษณีย์ โทรเลขเท่านั้น


LOGO-SEMI-NEW


วารเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์เป็นฉบับแรกๆ ในประเทศที่เกิดขึ้น  ด้วยต้องการให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้อ่าน นักเขียน  รวมทั้งกองบรรณาธิการให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเนื้อหาจะมุ่งเน้นในเรื่องเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในคอลัมล์ของโครงงาน ทฤษฏีต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาใหม่ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง เทคโนโลยีอุปกรณ์ นอกจากเนื้อหาต่างๆ แล้วยังให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้จากผู้อ่านในมุมมองต่างๆ 


LOGO-SE-ED-


นอกจากนี้วารเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นธุระกิจหลักครั้งแรกที่เกิดขึ้นในนามของ บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่นจำกัด (มหาชน) ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันหรือเป็นที่รู้จักเรื่องของ SE-ED Book และในปัจจุบันบริษัท ซีเอ็ด ได้มีจำนวนสาขาทั้งหมดรวม 495 สาขา ภายใต้สโลแกนที่ว่า “มุ่งมั่นให้คนไทยเก่งขึ้น” และยังจดทะเบียนเข้าสู้ตลาดหลักทรัพย์ และยังคงยึดปณิธานเดิมนี้เรื่อยมาถึงปัจจุบัน


วิสัยทัศน์สำหรับอนาคต

วารสารเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ต้องการที่จะค้นคว้า พัฒนารูปแบบการนำเสนอเนื้อหา เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้และเข้าใจเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ทั้งง่ายและยากให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ทั้งใช้ทฤษฏี วิธีการ และหรือยกตัวอย่าง แล้วส่งผ่านเนื้อไปยังผู้อ่านผ่านเทคโนโลยีต่างๆ ในส่วนของรูปแบบเล่มหนังสือที่ช่วยให้เราสามารถ แฟนเพจ และเว็บไซต์  โดยให้ผู้อ่านเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

ในส่วนของโครงงานที่เกิดขึ้นจะตอบสนองการเข้าใจ ด้วยวิดีโอที่เราสามารถเข้าไปดูหรือดาวน์โหลดข้อมูลต่างที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น ตัวอย่างของโครงงานที่น่าสนใจ แรงบันดาลใจต่างๆ วิธีการประกอบ การทดสอบ รวมถึงซอร์สโค้ดที่ใช้งานร่วมกับโครงงานนั้นๆ ในส่วนของบทความก็จะมีส่วนของการนำไปใช้งานในด้านต่างๆ จากองค์ความรู้ที่นำเสนอ ของทฤษฏี  หลักการ เพื่อให้เห็นภาพที่จะเกิดขึ้นได้ชัดเจน อันนำไปสู่การใช้ความรู้เหล่านั้นได้ด้วยไอเดียร์ต่างๆ ของผู้อ่านเองเป็นต้น

ในส่วนของรูปแบบต่างๆ ของกองบรรณาธิการที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและมาถึงปัจจุบัน กองบรรณาธิการยังคงต้องการ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาในด้านต่างๆ  เพื่อยังคงรูปแบบที่ดีที่สุดและยินดีรับคำติชมในทุกๆ ด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อ่านตลอดไป


วารสารเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ หวังที่จะยังส่งถ่ายความรู้ในรูปแบบต่างๆ ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นส่วนช่วยส่งเสริมความรู้ให้กับสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาเท่าเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอนาคตที่จะมาถึง    


Leave a Comment