การใช้เทคโนโลยี In-Memory Computing ในงานด้าน Analytics

การใช้เทคโนโลยี In-Memory Computing ในงานด้าน Analytics

. การใช้เทคโนโลยี In-Memory Computing ในงานด้าน Analytics พรชัย ลีลาพรชัย  ทุกวันนี้ ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีความเชื่อว่า in-memory computing จะแก้ทุกปัญหาที่มีอยู่ได้ จากการที่ RAM มีราคาถูกลงมากจนเราสามารถบรรจุข้อมูลทั้งหมดลง in-memory ได้ และจะไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาด้านความเร็วอีกต่อไป แต่ความเชื่อดังกล่าวเป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้น   แม้ว่าจะมีความจริงบางส่วนในเรื่องเล่าดังกล่าว การเก็บข้อมูลทั้งหมดใน in-memory จะทำงานได้อย่างดีเยี่ยมสำหรับบาง application แต่ไม่ใช่สำหรับการใช้งานทุกแบบ จริงอยู่ที่ RAM มีราคาถูกลง และปัญหาการเข้าใช้ฐานข้อมูลต่างๆ จะหายไปเมื่อเราใส่ข้อมูลลงใน in-memory แต่ก็มีสิ่งที่ควรพิจารณา การอ่านข้อมูลจาก RAM ไม่ได้เร็วหรือง่ายอย่างที่เราคิด CPU สมัยใหม่จะมี cache อยู่ 3 ระดับอยู่ก่อนหน้า RAM และ RAM บนเครื่องจะมีการแยกระหว่างส่วนที่เป็น local และ remote ไปยังแต่ละ processorApplication ส่วนใหญ่ทุกวันนี้จะ run ในระบบแบบกระจายโดยที่หน่วยความจำอาจจะอยู่คนละด้านของ hop ของเครือข่าย นั่นหมายถึงว่าการเข้าถึงหน่วยความจำอาจใช้เวลาตั้งแต่หนึ่ง processor cycle ไปจนถึงหลาย cycle ข้อแตกต่างดังกล่าวจะยิ่งเพิ่มขึ้นตามความซับซ้อนของระบบ ยิ่งไปกว่านั้น แม้ว่า RAM จะมีราคาถูก แต่ disk มีราคาถูกกว่าและ dataset ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วย ดังนั้น ในไม่ช้าหรือเร็ว เราก็จะเจอปัญหาข้อจำกัดของโครงสร้าง…

Read More

การปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณพื้นฐาน

การปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณพื้นฐาน

. การปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณพื้นฐาน Fundamental Signal Conditioning ปัญญา มัฆะศร สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สัญญาณดิจิตอลในระบบ “Multiplexed Data Acquisition” ที่ประกอบไปด้วยการแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อกกับการแก้ปัญหาสัญญาณรบกวนก่อนการเก็บบันทึกข้อมูลสัญญาณที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักการกรองสัญญาณพื้นฐานในรูปแบบต่างๆ   Data Acquisition Systems คือ ระบบการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจริงในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และทดสอบงานทางด้านวิศวกรรมเชิงคุณภาพและประสิทธิผลผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจจับสัญญาณทางกายภาพทางวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น อุณหภูมิ ความดันอากาศ ก๊าซ อัตราการไหล เป็นต้น โดยมีการแปลงข้อมูลสัญญาณทางไฟฟ้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมประยุกต์ใช้งานตามคุณลักษณะของงานทดลองนั้นในฐานเวลาจริง ( Real Time ) โดยมีความแตกต่างไปจากอุปกรณ์ที่มีช่องสัญญาณสำหรับการบันทึกข้อมูลที่มีช่องสัญญาณเพียงหนึ่งหรือสองช่องสัญญาณเท่านั้น โดย “Data Acquisition Systems” สามารถวัดและเก็บบันทึกข้อมูลที่มีการรวบรวมจากหลายร้อยช่องสัญญาณไปพร้อมๆ กัน อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของระบบประกอบด้วยช่องสัญญาณตั้งแต่ 8 – 32 ช่องสัญญาณ แต่ที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางได้แก่ 8 ช่องสัญญาณ โดยเปรียบเทียบการใช้งานอย่างง่าย คือ โวลต์มิเตอร์ที่สามารถเลือกย่านวัดสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อพิจารณาและเปรียบเทียบข้อมูลในระบบเก็บข้อมูล แต่จำเป็นที่ต้องใช้การเปลี่ยนช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขาดหายไปบางส่วนหรือไม่สมบูรณ์ สำหรับการจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง (Manual) รูปที่ 1. ระบบ Data Acquisition ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายสวิตซ์ชิ่ง (Multiplexer) และการเปลี่ยนสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล (ADC) ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้าระหว่างชุด Multiplexer และ ADC ชุด ADC เป็นขั้นตอนที่เชื่อมต่อระหว่างโดเมนแบบอนาล็อกและเส้นทางผ่านสัญญาณดิจิตอลที่ใช้ ในระบบข้อมูลใด ๆ เช่น ระบบ…

Read More

การขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้เทคนิค PWM

การขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้เทคนิค PWM

      .               การขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้เทคนิค PWM ปัญญา มัฆะศร สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   เทคนิคการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสับในงานอุตสาหกรรม  เพื่อลดการสูญเสียพลังงานและการสึกกร่อนทางกล รวมถึงการทำงานของมอเตอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยระบบควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่สามารถปรับความเร็ว แรงบิดในแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสม การขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้เทคนิค PWM ได้เข้ามามีบทบาทอย่างกว้างขวางในระบบการควบคุมความเร็ว แรงบิดของมอเตอร์ในวงการอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) มีราคาถูกกว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและมีโครงสร้งภายในที่ไม่ซับซ้อน แต่ข้อจำกัดของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ คือ การแม่นยำและความถูกต้องในการควบคุมมีประสิทธิภาพต่ำ เนื่องจากการควบคุมความเร็ว แรงบิดของอินดักชั่นมอเตอร์มีความซับซ้อนมากกว่ามอเตอร์ไฟฟฟ้ากระแสตรง ดังนั้น การใช้เทนนิค PWM มาใช้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ จึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเทคนิคดังกล่าวนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างตั้งแต่ ไดร์ฟปั้มมอเตอร์ พัดลม คอมเพรสเซอร์ จนถึงเครื่องจักรที่มีการทำงานซับซ้อนสามารถทำงานได้โดยการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรทางไฟฟ้ากระแสสลับและจ่ายให้กับมอเตอร์ผ่านทาง “Solid State Electronic Devices” ซึ่งเทคนิคนี้มีประสิทธิภาพและความแม่นยำที่น่าเชื่อถือ สำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบเทคนิคมีความแตกต่างรวมไปถึงข้อจำกัดบางประการดังมีรายละเอียดที่จะอธิบายได้ดังนี้ คือ จากบล็อกไดอะแกรมดังรูปที่1. แสดงการแปลงพลังงานในรูปแบบ “Pulse Width Modulated” (PWM) ที่ใช้ในการขับเคลื่อมอเตอร์ 3 เฟส โดยวงจรกำลังจะประกอบไปด้วยไดโอดเรคต์ไฟเออร์แบบบริดจ์ให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงผ่านไปยังวงจร“Intermediate DC” หรือ D.C Link ทำหน้าที่ในการกรองสัญญาณที่ประกอบไปด้วยวงจร “LC Low-Pass Filter” และแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จะแปรผันกลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับด้วยวิธี PWM ซึ่งความถี่ด้านเอาต์พุตและแรงดันไฟฟ้าจะถูกควบคุมให้คงที่ (Regulator)…

Read More

LoRa vs LTE vs Sigfox ทางเลือกของ IoT

LoRa vs LTE vs Sigfox ทางเลือกของ IoT

. LoRa vs LTE vs Sigfox ทางเลือกของ IoT พรชัย ลีลาพรชัย   บทความนี้จะกล่าวถึงแนวทางต่างๆ ของการให้บริการแบบ LPWA และ IoT โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะกล่าวถึง LoRa, Sigfox และ LTE ที่มีการกล่าวถึงกันมากในปัจจุบัน   Low-power, wide-area (LPWA) เป็นแนวทางใหม่ของการเชื่อมต่อที่มีต้นทุนต่ำและกินพลังงานต่ำ ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ชื่อต่างๆ เช่น Machine-to-Machine (M2M),Wireless Sensor Networking (WSN), Internet-of-Things (IoT) เป็นต้น ในปัจจุบัน มีความต้องการทางการตลาดที่จะมีระบบที่ให้การเชื่อมต่อแบบ ubiquitous ในทุกที่ทุกเวลา และมีประสิทธิภาพทางการใช้แบตเตอรี่ และสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้เป็นล้านล้านตัว  1.ที่มาของ IoT / LPWAN Internet of Things (IoT) ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ราวปี 1999 โดยในตอนนั้นมุ่งที่จะอธิบายถึงศักยภาพของการใช้ RFID ตั้งแต่นั้นมา จึงได้วิวัฒนาการให้ครอบคลุมเซนเซอร์ทุกรูปแบบที่ทำการส่งข้อมูลไปที่ cloud รวมถึงอุปกรณ์ที่สามารถสั่งให้ทำงานทางไกลได้ ซึ่งตลาดดังกล่าวไม่ใช่ตลาดใหม่ แต่มีอยู่หลายทศวรรษแล้วในชื่อ M2M (Machine-to-Machine) IoT และ M2M นับเป็นความหวังที่จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของผู้ประกอบการเครือข่าย โดยเฉพาะเมื่อเดิมทีทาง Ericsson ได้ทำนายว่าในปี 2020 จะมีอุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมต่อกันถึง 5…

Read More

ขั้นตอนการเปลี่ยน Alternator ในรถยนต์ให้เป็น BLDC Motor

ขั้นตอนการเปลี่ยน Alternator ในรถยนต์ให้เป็น BLDC Motor

. ขั้นตอนการเปลี่ยน Alternator ในรถยนต์ให้เป็น BLDC Motor กองบรรณาธิการ   สวัสดีครับ เพื่อนๆ เฟนเพจวารสารเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ทุกท่าน วันนี้มาทดลองนำ Alternator ที่ใช้ในรถยนต์มาดัดแปลงแก้ไข  ให้เปลี่ยนเป็นมอเตอร์กระแสตรงแบบไม่ใช้แปลงถ่าน BLDC motor กันครับ ทั้งนี้เราสามารถหาซื้อ Alternator ได้ง่ายจากร้านขายของมือสองรถยนต์ทั่วไป  หรือร้านขายของเก่า ทั้งนี้ราคาก็จะไม่แพงมากนัก  และเรานำมาทดลองการขับมอเตอร์แบบ BLDC motor กันโดยไม่ต้องซื้อใหม่ในราคาที่สูงเกินไป (สำหรับ Alternator ตัวนี้ซื้อมาประมาณ 1000 บาท ซึ่งยังสามารถใช้งานได้)  และการใช้ Alternator แบบนี้มีข้อดีตรงที่เราสามารถ  ปรับความเร็ว (Speed) และแรงบิด (Torque) ได้มากกว่า BLDC motor ที่มีขายทั่วไปที่ใช้แม่เหล็กถาวร แนวความคิดของการนำ Alternator มาเปลี่ยนเป็นมอเตอร์กระแสตรง BLDC motor  นั้น ก็เพราะ  BLDC Motor  เป็นมอเตอร์อีกแบบหนึ่งนอกจาก Brushed Motor Construction และ AC Motor Construction  ที่เรารู้จักทั่วไป  ทั้งนี้มอเตอร์แบบ BLDC motor จะมีจุดเด่นที่น่าสนใจกว่ามอเตอร์ที่กล่าวในเรื่องของ ขนาดที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับแรงม้าที่เท่ากัน  การความคุมความเร็วได้สูงและที่ให้เสถียรภาพที่ดี และการซ่อมบำรุงที่น้อยกว่า เป็นต้น [1] แต่มอเตอร์แบบนี้จะมีจุดด้อยในเรื่องของการออกแบบวงจรขับที่ซับซ้อน โดยส่วนใหญ่ BLDC Motor จะควบคุมการทำงานแบบเวกเตอร์คอนโทรล (Vector control) มากกว่าแบบสเกล่าร์ (Scalar control) [2] ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพของการควมคุมได้ดี และมอเตอร์แบบนี้ก็จะมีแนวโน้มนำมาใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมาถึงในอนาคต ในบทความนี้จะขอนำเสนอด้วยการใช้รูปเป็นส่วนใหญ่และเป็นขั้นตอนนะครับ…

Read More

LTE-B เทคโนโลยีใน LTE-Advanced ที่เพิ่มความจุให้ระบบ

LTE-B เทคโนโลยีใน LTE-Advanced ที่เพิ่มความจุให้ระบบ

. LTE-B เทคโนโลยีใน LTE-Advanced ที่เพิ่มความจุให้ระบบ พรชัย ลีลาพรชัย   การสื่อสารแบบเซลลูลาร์นับเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน LTE หรือที่เรียกกันว่า 4G ในช่วงปี 2015 มีเครือข่าย LTE อยู่ถึงประมาณ 200 เครือข่ายทั่วโลก ความต้องการ LTE มีสูงจากประโยชน์ที่ได้กับทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้ ในขณะประเทศต่างๆ กำลังได้ประโยชน์จาก LTE ก็มีเทคโนโลยีใหม่ที่เร็วกว่าเกิดขึ้น นั่นคือ LTE-Advanced ซึ่งเป็น mobile computing ยุคใหม่ LTE-Advanced ไม่เพียงแต่เร็วขึ้น แต่ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยโดยมีอัตราส่งข้อมูลสูงสุดอยู่ที่ DL 3Gbps และ UL 1.5Gbps โดยมีประสิทธิภาพการเชิงสเปคตรัมที่สูง กล่าวคือ 16 bps/Hz ใน Rel-8 และ 30 bps/Hz ใน Rel-10 โฉมหน้าใหม่ของ LTE นี้จะช่วยให้มีจำนวนผู้ใช้พร้อมๆ กันได้มากขึ้น และจะปรับปรุงประสิทธิภาพที่ขอบของเซลล์ บทความนี้จะกล่าวถึง LTE-B ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ LTE-Advanced กล่าวคือใน Rel-12 และ feature ใหม่ๆ ที่ทำให้ความจุของระบบและประสบการณ์ของผู้ใช้ดีขึ้น แนวโน้มของการใช้งาน mobile computing แสดงให้เห็นถึงการใช้ video ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย ทำให้เกิดข้อท้าทายกับเครือข่ายบรอดแบนด์ไร้สายที่มีอยู่ ผู้ใช้ต้องการการเชื่อมต่อได้จากทุกที่ทุกเวลา…

Read More

อนาคตกับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า (EV and HEV Technologies)

อนาคตกับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า  (EV and HEV Technologies)

. อนาคตกับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า  (EV and HEV Technologies) ปัญญา มัฆะศร สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บทความนี้เป็นการนำเสนอแนวคิด แนวทาง ของการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นต่อไป   เพื่อทดแทนเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันในอนาคต  โดยเกิดขึ้นจากการพัฒนาของค่ายรถต่างๆที่พร้อมปรับตัวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น   การจัดการประสิทธิภาพในด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม การคมนาคมและเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การจัดการประสิทธิภาพด้านพลังงานยังต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย   ปัจจุบันมลพิษที่เกิดจากยานยนต์บนถนนจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมของคนในสังคมที่เจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจที่เป็นผลกระทบจากการสูดดมควันพิษ ดังนั้น นโยบายของรัฐบาลในปี 2559 จึงได้เริ่มใช้อัตราภาษีสรรพสามิตกับรถยนต์ใหม่ที่คิดอัตราภาษีตามอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) (ซึ่งจากปกติคิดจากขนาดความจุกระบอกสูบรถยนต์) โดยมีหลักเกณฑ์ คือ รถยนต์ที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยจะเสียอัตราภาษีต่ำกว่ารถยนต์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาก ดังนั้น ภายในอนาคตอันใกล้นี้การเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) และยานยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริดจ์ (Hybrid Electric Vehicle, HEV) จะเป็นที่นิยมเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่มีข้อได้เปรียบในด้านการประหยัดอัตราภาษีและการลดปริมาณสารพิษที่ปลดปล่อยได้เป็นอย่างดี  แต่การใช้งานเทคโนโลยีรถยนต์ในอนาคตจะมีความน่าเชื่อถือในด้านพลังงานมากน้อยเพียงไรนั้น โดยมีข้อมูลรายงานการรับรองสถานภาพของพลังงานไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าจากสถาบันวิจัยนานาชาติ “Oak Ridge Laboratory” ที่มีเป้าหมายสำคัญ คือ ทีมวิจัย Oak Ridge National Laboratory: ORNL ได้บูรณาการ “Inverter-Motor-Controller” เข้ากับส่วนประกอบอุปกรณ์ภายใต้การควบคุมดูแลและสร้างโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ (Original Equipment Manufacturer :OEM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ในแบบระบบการทำงานที่ไม่เป็นเชิงเส้น (Non-Linear Motor) ตลอดช่วงการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยับยั้ง (Intercepting) และการเข้า/ถอดรหัสข้อมูล รวมถึงการควบคุมสัญญาณสื่อสารด้วยระบบ CAN (Controller Area Network:…

Read More

เกทเวย์แพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่น IoT

เกทเวย์แพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่น IoT

. เกทเวย์แพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่น IoT STMicroelectronics  คำมั่นสัญญาถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและความชาญฉลาดของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)ได้ยกระดับความคาดหวังของการออกแบบฝ่ายเทคนิคและผู้บริโภคให้ก้าวเข้าสู่ยุค IoT อย่างเต็มตัว   การเชื่อมต่อโนด (Node)IoT กับอินเตอร์เน็ตสาธารณะโดยตรงนั้นยังไม่สามารถทำได้เสมอไปเนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านพลังงานหรือการประมวลผล ซึ่ง IoT Gateway จะถูกนำมาช่วยสำหรับเชื่อมต่อสิ่งต่างๆเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่เหมาะกับข้อจำกัดสิ่งที่มีปัจจุบันมีเทคโนโลยีและโปรโตคอลจำนวนมากสำหรับใช้สื่อสารระหว่างสิ่งของ เกทเวย์ และแอพพลิเคชันคลาวด์ (cloud) ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเลือกใช้อย่างเหมาะสมกับแอพพลิเคชันต่างๆ ในบทความนี้ เราขอนำเสนอสถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่นสำหรับแพลตฟอร์ม IoT ที่ชื่อว่า “Wireless Bridge” ซึ่งรองรับเทคโนโลยีไร้สายต่างๆ นอกจากนั้น เราจะกล่าวถึงเทคโนโลยีและโปรโตคอลการเชื่อมต่อต่างๆที่มีสำหรับแอพพลิเคชั่น IoT ด้วย รูปที่ 1 Prashant Pandey is working with STMicroelectronics for more than 9 years. He works in area of software technologies at STMicroelectronics. He has rich experience in developing Cloud, Desktop and applications for IoT applications. IoT คือเครือข่ายของสิ่งของ (สรรพสิ่ง) ที่เชื่อมต่อ โดยมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัวที่ทำให้สามารถรับรู้ รายงาน และควบคุมได้จากระยะไกล และบางครั้งก็สามารถทำการตัดสินใจพื้นฐานได้…

Read More

แนวความคิดของบ้านอัจฉริยะกับ FIBARO

แนวความคิดของบ้านอัจฉริยะกับ FIBARO

. แนวความคิดของบ้านอัจฉริยะกับ FIBARO ปัญญา มัฆะศร สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แนวคิดของการพัฒนาบ้านอัจฉริยะด้วย นวัฒกรรม ความเป็นอัจฉริยะ ความเหมาะสมลงตัว กับ  FIBARO   ปัจจุบันระบบ FIBARO เป็นทางเลือกหนึ่งของการบริหารจัดการอาคารด้วย “Building Automation System” (BAS) ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตลาดโลก โดยมีวัตถุประสงค์และแนวคิดของระบบ BAS คือ การควบคุมสภาพแวดล้อมภายในอาคารและที่อยู่อาศัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น แสงสว่างภายในอาคารที่เหมาะสมกับผู้ที่อยู่ในอาคารและการควบคุมการใช้พลังงานของอาคารและที่อยู่อาศัยผ่านระบบคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ ผู้ใช้งานคาดหวังและเชื่อถือถึงการนำระบบ  BAS ติดตั้งในบ้านหรืออพาร์ทเมน ซึ่งระบบ FIBARO จะสามารถแก้ปัญหาระบบอัตโนมัติอาคารอัจฉริยะที่เป็นมากกว่าเพียงแค่ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะธรรมดาเท่านั้น มันเป็นเจ้าบ้านที่เชื่อถือได้ โดยระบบ FIBARO คือ ผู้จัดการส่วนตัวของคุณที่จะดูแลคุณและครอบครัวของคุณ ไม่เพียงแต่จะให้ความสะดวกสบายของคุณเท่านั้น แต่ก็ยังจะเปลี่ยนชีวิตของคุณที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ความคิดของการพัฒนาระบบ FIBARO เป็นแรงบันดาลใจในการค้นหาโดยกลุ่มผู้ก่อตั้ง คือ “Fibar Group” ที่พัฒนาระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพที่มาก กว่าและการใช้งานที่ส่งเสริมกันของทุกๆอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานที่ๆติดตั้ง โดยก่อนที่กลุ่ม Fibar จะทำงานใดๆ ทางกลุ่มได้ทดสอบเทคโนโลยีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในท้องตลาดเป็นเวลาหลายเดือน เทคโนโลยีจะถูกทดสอบรายละเอียดและตรวจสอบความล้มเหลวและความเป็นไปได้ของการพัฒนาในอนาคต แนวคิดสู่ความสำเร็จ ระบบจะมีความยืดหยุ่นและการติดตั้งสายนำสัญญาณต่างๆที่ไม่เกะกะในบ้านของลูกค้าไม่มีโปรแกรมการใช้งานที่ซับซ้อนติดตั้งง่ายและรวดเร็ว โดยช่างไฟฟ้าได้รับใบอนุญาตใด ๆ ในด้านเทคโนโลยี Z-Wave ที่เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อที่ใช้ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในระบบ Home Automation ระบบของกลุ่ม Fibar มีความฉลาดและอิสระในการตัดสินใจที่เรียบง่าย ซึ่งขัดแย้งกับพื้นฐานของเครือข่ายเซลล์ประสาทที่มีความซับซ้อนมากๆ ระบบ FIBARO ต้องใช้คำสั่งและยอมรับการแก้ปัญหาทันที จากนั้น จะบันทึกไว้ในหน่วยความจำโดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องทำซ้ำหรือรีเฟรชหน่วยความจำอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับองค์ประกอบที่จำเป็นและมีความเป็นอิสระในการทำงานของสมองมนุษย์ใน 3 องค์ประกอบ…

Read More
1 2 3 5