WiFi Calling โอกาสในการขยายบริการ VoLTE

WiFi Calling โอกาสในการขยายบริการ VoLTE

. WiFi Calling  โอกาสในการขยายบริการ VoLTE พรชัย ลีลาพรชัย             การใช้ Wi-Fi ในการสื่อสารเสียงและวีดีโอเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการสามารถขยายบริการ VoLTE/ViLTE (Video on LTE) สำหรับพื้นที่ต่างๆ เช่น ภายในอาคารที่ระบบเซลลูลาร์มีพื้นที่ครอบคลุมไม่ทั่วถึง    ผู้ให้บริการทั่วโลกได้มีการให้บริการ voice และ video call แบบที่ใช้สถาปัตยกรรม IMS บนคลื่น LTE ทั้ง VoLTE (voice over LTE) และ ViLTE (video over LTE) ทั้งนี้มีอุปกรณ์มือถือที่รองรับบริการดังกล่าวมากมาย (มากกว่า 70 รุ่น) และเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการส่ง voice และ video call บน Wi-Fi ที่เรียกว่า WiFi calling ซึ่งเป็นการขยาย VoLTE  โดยรวมเอาการรองรับ Wi-Fi เป็นการ access อีกชนิดหนึ่งสำหรับทั้ง voice และ video call WiFi calling มีความใกล้เคียงกับ VoLTE โดยจะมีการใช้ IMS telephony client เหมือนกันและรองรับการเคลื่อนที่ (mobility) ระหว่าง LTE…

Read More

PV Grid Integration

PV Grid Integration

. PV Grid Integration ปัญญา มัฆะศร สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   การพัฒนาระบกริดในด้านการรวมระบบกริดควบคู่ไปกับการผลิตพลังงานทดแทน (Renewable Energy) จากแหล่งพลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์จะมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น สำหรับการออกแบบระบบโครงข่ายกริดที่ใช้งานในสภาวะแวดล้อมของอากาศที่แปรปรวนและตัวแปรสำคัญทางไฟฟ้า   กริด (Grid) ในบริบทที่เกี่ยวข้องการกับการกำเนิดกำลังไฟฟ้า รวมไปถึงการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าที่มีระบบโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างโรงไฟฟ้ากับผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบัน การพัฒนากริดในระบบเดิมที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานไปสู่กริดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือที่เรียกว่า กริดอัจฉริยะ(Smart Grid) หรือระบบโครงข่ายอัจฉริยะที่สามารถรองรับการผลิตกำลังไฟฟ้าขนาดเล็กไปจนถึงการผลิตกำลังไฟฟ้าขนาดปานกลางแบบกระจาย (Distributed Generation, DG) ซึ่งในระบบเมที่ใช้งานเป็นระบบโครงข่ยกริดแบบแนวตั้ง (Vertical Heirachy) ที่มีการใช้งานในทิศทางเดียวตั้งแต่การกำเนิดกำลังไฟฟ้าผ่าระบบสายส่งกำลังไฟฟ้า(Transmission Line) ไปยังผู้บริโภค ไปสู่การระบบโครงข่ายแบบแนวราบ (Horizontal Heirachy) ที่มีการใช้สาระสนเทศในการควบคุมแบบ 2 ทิศทางอย่างอัตโนมัติ การพัฒนาระบกริดในด้านการรวมระบบกริดควบคู่ไปกับการผลิตพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เช่น พลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวภาพ ชีวมวล พลังน้ำขนาดเล็ก เป็นต้น ซึ่งได้จากแหล่งพลังงานธรรมชาติ ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์เป็นสำคัญและนับวันจะมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น สำหรับการออกแบบระบบโครงข่ายกริดที่ใช้ในประเทศไทยในสภาวะอากาศที่แปรปรวนและตัวแปรสำคัญทางไฟฟ้า ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความเชื่อมันของผู้บริโภคในการใช้งานโครงข่ายกริด การพัฒนาโครงข่ายกริดแบบอัจฉริยะ จึงได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศมาใช้ควบคุมการทำงานอย่างอัตโนมัติ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงข่ายสามารถจำหน่ายกำลังไฟฟ้าตามสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน การปรับเปลี่ยนการใช้ไฟฟ้าตามกำหนดของราคาที่เหมาะสมและตามความต้องการใช้งานของผู้บริโภคในกรณีพิเศษเฉพาะด้าน ส่วนประเทศต้นแบบในแถบยุโรปที่ผลักดันเทคโนโลยี “PV Grid Integration” กับการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการจัดการและการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ของเยอรมนีเป็นที่ดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมาก ตามข้อมูลโดยหน่วยงานเครือข่ายระดับชาติของเยอรมันนีหรือ “Federal Network Agency” ทำหน้าที่ เป็นผู้กำกับดูแลโครงข่าย ขนาดใหญ่ของประเทศ ได้แก่ ไฟฟ้า…

Read More

การใช้เทคโนโลยี In-Memory Computing ในงานด้าน Analytics

การใช้เทคโนโลยี In-Memory Computing ในงานด้าน Analytics

. การใช้เทคโนโลยี In-Memory Computing ในงานด้าน Analytics พรชัย ลีลาพรชัย  ทุกวันนี้ ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีความเชื่อว่า in-memory computing จะแก้ทุกปัญหาที่มีอยู่ได้ จากการที่ RAM มีราคาถูกลงมากจนเราสามารถบรรจุข้อมูลทั้งหมดลง in-memory ได้ และจะไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาด้านความเร็วอีกต่อไป แต่ความเชื่อดังกล่าวเป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้น   แม้ว่าจะมีความจริงบางส่วนในเรื่องเล่าดังกล่าว การเก็บข้อมูลทั้งหมดใน in-memory จะทำงานได้อย่างดีเยี่ยมสำหรับบาง application แต่ไม่ใช่สำหรับการใช้งานทุกแบบ จริงอยู่ที่ RAM มีราคาถูกลง และปัญหาการเข้าใช้ฐานข้อมูลต่างๆ จะหายไปเมื่อเราใส่ข้อมูลลงใน in-memory แต่ก็มีสิ่งที่ควรพิจารณา การอ่านข้อมูลจาก RAM ไม่ได้เร็วหรือง่ายอย่างที่เราคิด CPU สมัยใหม่จะมี cache อยู่ 3 ระดับอยู่ก่อนหน้า RAM และ RAM บนเครื่องจะมีการแยกระหว่างส่วนที่เป็น local และ remote ไปยังแต่ละ processorApplication ส่วนใหญ่ทุกวันนี้จะ run ในระบบแบบกระจายโดยที่หน่วยความจำอาจจะอยู่คนละด้านของ hop ของเครือข่าย นั่นหมายถึงว่าการเข้าถึงหน่วยความจำอาจใช้เวลาตั้งแต่หนึ่ง processor cycle ไปจนถึงหลาย cycle ข้อแตกต่างดังกล่าวจะยิ่งเพิ่มขึ้นตามความซับซ้อนของระบบ ยิ่งไปกว่านั้น แม้ว่า RAM จะมีราคาถูก แต่ disk มีราคาถูกกว่าและ dataset ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วย ดังนั้น ในไม่ช้าหรือเร็ว เราก็จะเจอปัญหาข้อจำกัดของโครงสร้าง…

Read More

การปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณพื้นฐาน

การปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณพื้นฐาน

. การปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณพื้นฐาน Fundamental Signal Conditioning ปัญญา มัฆะศร สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สัญญาณดิจิตอลในระบบ “Multiplexed Data Acquisition” ที่ประกอบไปด้วยการแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อกกับการแก้ปัญหาสัญญาณรบกวนก่อนการเก็บบันทึกข้อมูลสัญญาณที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักการกรองสัญญาณพื้นฐานในรูปแบบต่างๆ   Data Acquisition Systems คือ ระบบการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจริงในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และทดสอบงานทางด้านวิศวกรรมเชิงคุณภาพและประสิทธิผลผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจจับสัญญาณทางกายภาพทางวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น อุณหภูมิ ความดันอากาศ ก๊าซ อัตราการไหล เป็นต้น โดยมีการแปลงข้อมูลสัญญาณทางไฟฟ้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมประยุกต์ใช้งานตามคุณลักษณะของงานทดลองนั้นในฐานเวลาจริง ( Real Time ) โดยมีความแตกต่างไปจากอุปกรณ์ที่มีช่องสัญญาณสำหรับการบันทึกข้อมูลที่มีช่องสัญญาณเพียงหนึ่งหรือสองช่องสัญญาณเท่านั้น โดย “Data Acquisition Systems” สามารถวัดและเก็บบันทึกข้อมูลที่มีการรวบรวมจากหลายร้อยช่องสัญญาณไปพร้อมๆ กัน อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของระบบประกอบด้วยช่องสัญญาณตั้งแต่ 8 – 32 ช่องสัญญาณ แต่ที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางได้แก่ 8 ช่องสัญญาณ โดยเปรียบเทียบการใช้งานอย่างง่าย คือ โวลต์มิเตอร์ที่สามารถเลือกย่านวัดสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อพิจารณาและเปรียบเทียบข้อมูลในระบบเก็บข้อมูล แต่จำเป็นที่ต้องใช้การเปลี่ยนช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขาดหายไปบางส่วนหรือไม่สมบูรณ์ สำหรับการจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง (Manual) รูปที่ 1. ระบบ Data Acquisition ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายสวิตซ์ชิ่ง (Multiplexer) และการเปลี่ยนสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล (ADC) ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้าระหว่างชุด Multiplexer และ ADC ชุด ADC เป็นขั้นตอนที่เชื่อมต่อระหว่างโดเมนแบบอนาล็อกและเส้นทางผ่านสัญญาณดิจิตอลที่ใช้ ในระบบข้อมูลใด ๆ เช่น ระบบ…

Read More

การขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้เทคนิค PWM

การขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้เทคนิค PWM

      .               การขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้เทคนิค PWM ปัญญา มัฆะศร สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   เทคนิคการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสับในงานอุตสาหกรรม  เพื่อลดการสูญเสียพลังงานและการสึกกร่อนทางกล รวมถึงการทำงานของมอเตอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยระบบควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่สามารถปรับความเร็ว แรงบิดในแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสม การขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยใช้เทคนิค PWM ได้เข้ามามีบทบาทอย่างกว้างขวางในระบบการควบคุมความเร็ว แรงบิดของมอเตอร์ในวงการอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) มีราคาถูกกว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและมีโครงสร้งภายในที่ไม่ซับซ้อน แต่ข้อจำกัดของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ คือ การแม่นยำและความถูกต้องในการควบคุมมีประสิทธิภาพต่ำ เนื่องจากการควบคุมความเร็ว แรงบิดของอินดักชั่นมอเตอร์มีความซับซ้อนมากกว่ามอเตอร์ไฟฟฟ้ากระแสตรง ดังนั้น การใช้เทนนิค PWM มาใช้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ จึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเทคนิคดังกล่าวนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างตั้งแต่ ไดร์ฟปั้มมอเตอร์ พัดลม คอมเพรสเซอร์ จนถึงเครื่องจักรที่มีการทำงานซับซ้อนสามารถทำงานได้โดยการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรทางไฟฟ้ากระแสสลับและจ่ายให้กับมอเตอร์ผ่านทาง “Solid State Electronic Devices” ซึ่งเทคนิคนี้มีประสิทธิภาพและความแม่นยำที่น่าเชื่อถือ สำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบเทคนิคมีความแตกต่างรวมไปถึงข้อจำกัดบางประการดังมีรายละเอียดที่จะอธิบายได้ดังนี้ คือ จากบล็อกไดอะแกรมดังรูปที่1. แสดงการแปลงพลังงานในรูปแบบ “Pulse Width Modulated” (PWM) ที่ใช้ในการขับเคลื่อมอเตอร์ 3 เฟส โดยวงจรกำลังจะประกอบไปด้วยไดโอดเรคต์ไฟเออร์แบบบริดจ์ให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงผ่านไปยังวงจร“Intermediate DC” หรือ D.C Link ทำหน้าที่ในการกรองสัญญาณที่ประกอบไปด้วยวงจร “LC Low-Pass Filter” และแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จะแปรผันกลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับด้วยวิธี PWM ซึ่งความถี่ด้านเอาต์พุตและแรงดันไฟฟ้าจะถูกควบคุมให้คงที่ (Regulator)…

Read More

LoRa vs LTE vs Sigfox ทางเลือกของ IoT

LoRa vs LTE vs Sigfox ทางเลือกของ IoT

. LoRa vs LTE vs Sigfox ทางเลือกของ IoT พรชัย ลีลาพรชัย   บทความนี้จะกล่าวถึงแนวทางต่างๆ ของการให้บริการแบบ LPWA และ IoT โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะกล่าวถึง LoRa, Sigfox และ LTE ที่มีการกล่าวถึงกันมากในปัจจุบัน   Low-power, wide-area (LPWA) เป็นแนวทางใหม่ของการเชื่อมต่อที่มีต้นทุนต่ำและกินพลังงานต่ำ ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ชื่อต่างๆ เช่น Machine-to-Machine (M2M),Wireless Sensor Networking (WSN), Internet-of-Things (IoT) เป็นต้น ในปัจจุบัน มีความต้องการทางการตลาดที่จะมีระบบที่ให้การเชื่อมต่อแบบ ubiquitous ในทุกที่ทุกเวลา และมีประสิทธิภาพทางการใช้แบตเตอรี่ และสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้เป็นล้านล้านตัว  1.ที่มาของ IoT / LPWAN Internet of Things (IoT) ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ราวปี 1999 โดยในตอนนั้นมุ่งที่จะอธิบายถึงศักยภาพของการใช้ RFID ตั้งแต่นั้นมา จึงได้วิวัฒนาการให้ครอบคลุมเซนเซอร์ทุกรูปแบบที่ทำการส่งข้อมูลไปที่ cloud รวมถึงอุปกรณ์ที่สามารถสั่งให้ทำงานทางไกลได้ ซึ่งตลาดดังกล่าวไม่ใช่ตลาดใหม่ แต่มีอยู่หลายทศวรรษแล้วในชื่อ M2M (Machine-to-Machine) IoT และ M2M นับเป็นความหวังที่จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของผู้ประกอบการเครือข่าย โดยเฉพาะเมื่อเดิมทีทาง Ericsson ได้ทำนายว่าในปี 2020 จะมีอุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมต่อกันถึง 5…

Read More

ขั้นตอนการเปลี่ยน Alternator ในรถยนต์ให้เป็น BLDC Motor

ขั้นตอนการเปลี่ยน Alternator ในรถยนต์ให้เป็น BLDC Motor

. ขั้นตอนการเปลี่ยน Alternator ในรถยนต์ให้เป็น BLDC Motor กองบรรณาธิการ   สวัสดีครับ เพื่อนๆ เฟนเพจวารสารเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ทุกท่าน วันนี้มาทดลองนำ Alternator ที่ใช้ในรถยนต์มาดัดแปลงแก้ไข  ให้เปลี่ยนเป็นมอเตอร์กระแสตรงแบบไม่ใช้แปลงถ่าน BLDC motor กันครับ ทั้งนี้เราสามารถหาซื้อ Alternator ได้ง่ายจากร้านขายของมือสองรถยนต์ทั่วไป  หรือร้านขายของเก่า ทั้งนี้ราคาก็จะไม่แพงมากนัก  และเรานำมาทดลองการขับมอเตอร์แบบ BLDC motor กันโดยไม่ต้องซื้อใหม่ในราคาที่สูงเกินไป (สำหรับ Alternator ตัวนี้ซื้อมาประมาณ 1000 บาท ซึ่งยังสามารถใช้งานได้)  และการใช้ Alternator แบบนี้มีข้อดีตรงที่เราสามารถ  ปรับความเร็ว (Speed) และแรงบิด (Torque) ได้มากกว่า BLDC motor ที่มีขายทั่วไปที่ใช้แม่เหล็กถาวร แนวความคิดของการนำ Alternator มาเปลี่ยนเป็นมอเตอร์กระแสตรง BLDC motor  นั้น ก็เพราะ  BLDC Motor  เป็นมอเตอร์อีกแบบหนึ่งนอกจาก Brushed Motor Construction และ AC Motor Construction  ที่เรารู้จักทั่วไป  ทั้งนี้มอเตอร์แบบ BLDC motor จะมีจุดเด่นที่น่าสนใจกว่ามอเตอร์ที่กล่าวในเรื่องของ ขนาดที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับแรงม้าที่เท่ากัน  การความคุมความเร็วได้สูงและที่ให้เสถียรภาพที่ดี และการซ่อมบำรุงที่น้อยกว่า เป็นต้น [1] แต่มอเตอร์แบบนี้จะมีจุดด้อยในเรื่องของการออกแบบวงจรขับที่ซับซ้อน โดยส่วนใหญ่ BLDC Motor จะควบคุมการทำงานแบบเวกเตอร์คอนโทรล (Vector control) มากกว่าแบบสเกล่าร์ (Scalar control) [2] ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพของการควมคุมได้ดี และมอเตอร์แบบนี้ก็จะมีแนวโน้มนำมาใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมาถึงในอนาคต ในบทความนี้จะขอนำเสนอด้วยการใช้รูปเป็นส่วนใหญ่และเป็นขั้นตอนนะครับ…

Read More

LTE-B เทคโนโลยีใน LTE-Advanced ที่เพิ่มความจุให้ระบบ

LTE-B เทคโนโลยีใน LTE-Advanced ที่เพิ่มความจุให้ระบบ

. LTE-B เทคโนโลยีใน LTE-Advanced ที่เพิ่มความจุให้ระบบ พรชัย ลีลาพรชัย   การสื่อสารแบบเซลลูลาร์นับเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน LTE หรือที่เรียกกันว่า 4G ในช่วงปี 2015 มีเครือข่าย LTE อยู่ถึงประมาณ 200 เครือข่ายทั่วโลก ความต้องการ LTE มีสูงจากประโยชน์ที่ได้กับทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้ ในขณะประเทศต่างๆ กำลังได้ประโยชน์จาก LTE ก็มีเทคโนโลยีใหม่ที่เร็วกว่าเกิดขึ้น นั่นคือ LTE-Advanced ซึ่งเป็น mobile computing ยุคใหม่ LTE-Advanced ไม่เพียงแต่เร็วขึ้น แต่ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยโดยมีอัตราส่งข้อมูลสูงสุดอยู่ที่ DL 3Gbps และ UL 1.5Gbps โดยมีประสิทธิภาพการเชิงสเปคตรัมที่สูง กล่าวคือ 16 bps/Hz ใน Rel-8 และ 30 bps/Hz ใน Rel-10 โฉมหน้าใหม่ของ LTE นี้จะช่วยให้มีจำนวนผู้ใช้พร้อมๆ กันได้มากขึ้น และจะปรับปรุงประสิทธิภาพที่ขอบของเซลล์ บทความนี้จะกล่าวถึง LTE-B ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ LTE-Advanced กล่าวคือใน Rel-12 และ feature ใหม่ๆ ที่ทำให้ความจุของระบบและประสบการณ์ของผู้ใช้ดีขึ้น แนวโน้มของการใช้งาน mobile computing แสดงให้เห็นถึงการใช้ video ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย ทำให้เกิดข้อท้าทายกับเครือข่ายบรอดแบนด์ไร้สายที่มีอยู่ ผู้ใช้ต้องการการเชื่อมต่อได้จากทุกที่ทุกเวลา…

Read More

อนาคตกับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า (EV and HEV Technologies)

อนาคตกับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า  (EV and HEV Technologies)

. อนาคตกับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า  (EV and HEV Technologies) ปัญญา มัฆะศร สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บทความนี้เป็นการนำเสนอแนวคิด แนวทาง ของการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นต่อไป   เพื่อทดแทนเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันในอนาคต  โดยเกิดขึ้นจากการพัฒนาของค่ายรถต่างๆที่พร้อมปรับตัวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น   การจัดการประสิทธิภาพในด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม การคมนาคมและเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การจัดการประสิทธิภาพด้านพลังงานยังต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย   ปัจจุบันมลพิษที่เกิดจากยานยนต์บนถนนจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมของคนในสังคมที่เจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจที่เป็นผลกระทบจากการสูดดมควันพิษ ดังนั้น นโยบายของรัฐบาลในปี 2559 จึงได้เริ่มใช้อัตราภาษีสรรพสามิตกับรถยนต์ใหม่ที่คิดอัตราภาษีตามอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) (ซึ่งจากปกติคิดจากขนาดความจุกระบอกสูบรถยนต์) โดยมีหลักเกณฑ์ คือ รถยนต์ที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยจะเสียอัตราภาษีต่ำกว่ารถยนต์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาก ดังนั้น ภายในอนาคตอันใกล้นี้การเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) และยานยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริดจ์ (Hybrid Electric Vehicle, HEV) จะเป็นที่นิยมเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่มีข้อได้เปรียบในด้านการประหยัดอัตราภาษีและการลดปริมาณสารพิษที่ปลดปล่อยได้เป็นอย่างดี  แต่การใช้งานเทคโนโลยีรถยนต์ในอนาคตจะมีความน่าเชื่อถือในด้านพลังงานมากน้อยเพียงไรนั้น โดยมีข้อมูลรายงานการรับรองสถานภาพของพลังงานไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าจากสถาบันวิจัยนานาชาติ “Oak Ridge Laboratory” ที่มีเป้าหมายสำคัญ คือ ทีมวิจัย Oak Ridge National Laboratory: ORNL ได้บูรณาการ “Inverter-Motor-Controller” เข้ากับส่วนประกอบอุปกรณ์ภายใต้การควบคุมดูแลและสร้างโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ (Original Equipment Manufacturer :OEM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ในแบบระบบการทำงานที่ไม่เป็นเชิงเส้น (Non-Linear Motor) ตลอดช่วงการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยับยั้ง (Intercepting) และการเข้า/ถอดรหัสข้อมูล รวมถึงการควบคุมสัญญาณสื่อสารด้วยระบบ CAN (Controller Area Network:…

Read More
1 2 3 5